برگزاری چهل و نهمین جلسه کارگروه انتصاب روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران شرق

چهل و نهمین جلسه کارگروه انتصاب روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران شرق به ریاست دکتر واحدی ، رئیس واحد استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق ، در این جلسه از افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی بالاترین مقام مجاز برخی از مراکز آموزشی به منظور تصدی سمت ریاست مرکز آموزشی ، مصاحبه بعمل آمد. درنهایت ، اعضاء کمیته افراد واجد شرایط را وفق ضوابط ابلاغی دانشگاه به کمیته انتصابات دانشگاه معرفی نمودند.