جملات گهربار
سهم خود را از دنيا فراموش مكن[يعنى] سلامت، توانايى، فرصت، جوانى و شادابی‌ات را فراموش مكن، تا با آنها، آخرت را به دست آورى.امام علی (ع)..........................................................