حديث روز
دوقلب داشته باش:قلبى كه كاملاً ازخدا بيمناك باشد، بدون كوتاهى ازآن؛وقلبى كه به خدا اميدوار باشد بى آنكه غافلگير شود,لقمان حکیم...........................................................