حديث روز
هر كس ميان خود و خدا را نيكو كند، خداوند هم ميان او و بندگانش را نيكو می سازد.امام علی (ع)..........................................................