حديث روز
از سه كار نبايد شرم كرد: خدمت كردن به مهمان؛ از جا بلند شدن براى پدر و معلّم؛ و مطالبه حق، اگرچه اندك باشد..امام علی (ع)..........................................................